Jesilen

 

 

:همه میگویند

!بهار که بیاید از خواب بیدار میشوی

 

 

 

 

 

!آه از...بهار

!این دست نیافتنی

+ دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ | 💬