Jesilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... مرد

...دوباره می ایستد

!کفشش را در می آورد

....و به زندگی خاتمه میدهد

 

 

+ چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩ | 💬