Jesilen

 

 

 

 

 

 

 

 

  

این روزها احساس میکنم یک بطری  کنیاک هستم!
کنیاک سرد شده!
نمی دانم چه کسی مرا در یخچال گذاشت!

 

مهم این است که دیگر به درد نمی خورم!

+ یکشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٦ | 💬