Jesilen

                                                    

وقتی کسی برات بال بال میزنه ،

بهش توجه نکن!

.
.
.

چون...
[ ممکنه!]
شانس پرواز کردن رو ازش بگیری!

      

              

+ چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦ | 💬