Jesilen

                          

                                             

                          

                                              

 آدم  بد عکس،

هر چقدر هم که زیبا باشد،

زشتي هايش ثبت مي شود!!

              

                                                       

                          

          

+ دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦ | 💬