Jesilen

           

           

      

این روزها ;

حتی برای نفس کشیدن هم باید , 

 با مولکولهای هوا طرح دوستی ریخت!!!

             

        

     

    

+ سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۸٦ | 💬