این روزها ;

حتی برای نفس کشیدن هم باید , 

 با مولکولهای هوا طرح دوستی ریخت!!!

             

        

     

    

/ 0 نظر / 6 بازدید