به چشمهایش که نگاه کردم;

شیفته ی برق کفشهایم شدم...

         

      

       

/ 0 نظر / 6 بازدید