HEH!

 

 

 

 

 

 

 

قطار می رود...

تو می روی...

تمام ایستگاه می رود...

 

و من چقدر ساده ام ،

که سال های سال،

در انتظار تو،

کنار این قطار رفته ایستاده ام...

و ه م چ ن ا  ن...

          به نرده های ایستگاه رفته 

                                        تکیه داده م!...

 

قیصر امین پور

 

 

 

 

و من چقدر ساده ام ....

 چقدر ساده ام ...

چقدر ساده ..

 .

 

 

 

/ 0 نظر / 22 بازدید