مرگ

 

 

 

...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی
...تو نیستی که ببینی

 

                                                                !!!آه 
                                                               ... نیستی که ببینی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید