نیهلیسم!

         

             

  

 

 

 

 

          

             

زیر این آسمان ابری،
به معنای نامش می اندیشد،
گل آفتابگردان...     

 

 گروس عبدالملکیان

/ 0 نظر / 23 بازدید