؟!

  

 

 

    

    

        - چه خوب !    

قانونی وجود ندارد که آدم به سوالات صادقانه پاسخ صادقانه بدهد !

    

          

        

        

    

/ 0 نظر / 20 بازدید