در زنـدگی هرکس ...جایی هست که در آن بازگشتی در کار نیست...
و در مـــواردی نـقـطه ای هســت که نمی تــوان از آن پیشتــر رفــت ...
وقتی به این نقطه میرسیم..تنها کاری که میتوانیم بکنیم این است که...
....
این نکته را در آرامــش بپذیریم... 

 

هاروکی موراکامی

/ 0 نظر / 21 بازدید