برای حوّّایی که بهشت را درک کرده،

       تحمل زمين دردناك تر خواهد بود ...

      

                      باور كن!

          

          

         

/ 0 نظر / 19 بازدید