...انگار که

        ... انگار که

                        !...روحم دوباره باکره شده باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید