Talk Big!

   

               

                     

به خود می بالید،

که من...

 روی بلندترین شاخه ام،

دستی برای چیدنم نیست!

... 

 

    
آخر هم گندید و
 نصيب كلاغ ها شد!

  

    

           

/ 0 نظر / 9 بازدید