آقای خدا کراواتش را محکم کرد و گفت:

لِت ايت برن!

       

     

    

    

/ 0 نظر / 21 بازدید