ک م ک م ...

د ا ر م...

ک م...

م ی ش و م...

ک م ک م ...

...

حالم دارد از بانوی مهربان درونم بهم میخورد...     

  

   

            

/ 0 نظر / 7 بازدید