- هی تو!

تویی که میخواستی وجودم را سرکوب کنی!

اکنون من از تو به آسمان نزدیک ترم...

 

" علفی که سنگفرش خیابان را شکافت "

        

        

      

/ 0 نظر / 6 بازدید